Jin Yu

4 items

Nachtmann

Jin Yu Bowl 28cm

Rs. 2,850.00

Height : 82mm Width : 284mm Length : 333mm

Nachtmann

Jin Yu plate 30cm Set of 2

Rs. 2,950.00

Height : 46mm Width : 297mm Length : 382mm

Nachtmann

24cm Platter Set of 2

Rs. 1,850.00

Height : 42mm Width : 237mm Length : 270mm

Nachtmann

19cm Platter Set of 2

Rs. 1,750.00

Height : 38mm Width : 190mm Length : 250mm